Kapcsolat

Cím

7362 Vásárosdombó Rákóczi u. 19.

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Bevezetés

Kiemelt fontosságú számunkra a velünk kapcsolatba lépő személyek által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, információs önrendelkezési jogának biztosítása. Jelen adatkezelési tájékoztató megalkotásával és honlapunkon történő, mindenki számára hozzáférhetővé tételével teszünk eleget az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §-ban (a továbbiakban: Infotv.) foglalt, az érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettségnek. Törekszünk arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztató világosan és érthetően fejezze ki az adatkezelési szabályokat, szükség esetén példákkal illusztrálja azokat annak érdekében, hogy az érintett (érintett az, akinek a személyes adatait az adatkezelő kezeli, azaz Ön) megfelelően tájékozottan tudjon dönteni arról, hogy személyes adatai kezeléséhez önkéntes hozzájárulását adja-e, avagy sem. Jelen adatkezelési tájékoztató az Infotv-ben, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásaiban, – különös tekintettel az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29-én kiadott ajánlásában – foglalt követelményekre tekintettel, azok betartásával készült.

Adatkezelő

Rostás és Társa Gépgyártó KKT.

Cégjegyzékszám: 02 03 060290

Adószám: 20007559202

Székhely: 7362 Vásárosdombó, Rákóczi u. 19.
E-mail:
rostas.viktor@rostasgepgyar.hu

Honlap: www.rostasgepgyar.hu

Telefonszám: +36 70 335 9067

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

A „www.rostasgepgyar.hu" felületén keresztül végzett adatkezelésekre különösen, de nem kizárólagosan, az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

 

A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Rostás és Társa Gépgyártó KKT (továbbiakban: Rostás KKT.) szolgáltatásának igénybevételéhez a www.rostasgepgyar.hu honlapon keresztül történő ajánlatkérés során Önnek személyes adatokat kell megadnia, illetve jóvá kell hagynia adatainak rögzítését. A szolgáltatás használata érdekében a következő személyes adatait kérhetjük: neve, telefonszáma, valamint e-mail címe. Az Ön adatszolgáltatása önkéntes.

A megadott adatait Rostás KKT. az Ön hozzájárulása alapján, az Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően, az Önnel történő kapcsolattartás és Rostás KKT. szolgáltatásának fejlesztése érdekében, a kért szolgáltatás nyújtása, teljesítése céljából, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

Az Adatkezelési tájékoztató feltételei szerint kezeljük a más adatkezelőtől, az érintettek hozzájárulása alapján részünkre továbbított személyes adatokat is.

Adattovábbítás

Rostás KKT. további harmadik személyeknek – a kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve – az Ön személyes adatait a kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül nem továbbítja. Rostás KKT. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

Előfordulhat továbbá, hogy Rostás KKT.-nek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Rostás KKT. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok megőrzése, tájékoztatás kérés az adatkezelésről, az érintettek jogai és érvényesítésük

Az Ön személyes adatait Rostás KKT. a szolgáltatásainak igénybevételével összefüggésben, az Ön adatainak törlésére vonatkozó kéréséig kezeli.

Önnek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania, kiegészítenie, pontosítania Rostás KKT. által Önről nyilvántartott adatokat. Az adatkezelés során további tájékoztatást kérhet a kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Rostás KKT. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Rostás KKT. költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelés során Ön kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. A személyes adatok törlése illetve zárolása az Rostás KKT. szolgáltatásának igénybevételét gátolja. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Rostás KKT. tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett Rostás KKT. zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Jogérvényesítés

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegye fel a kapcsolatot Rostás KKT.-vel a fent megadott elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében. Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak:

  1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:
  2. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet Rostás KKT. ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Információküldés, üzenetek

Rostás KKT. jogosult a regisztrált személyek részére, az önkéntesen megadott e-mail címükre az új, vagy meglévő szolgáltatásairól hírlevelet küldeni. Ön a hírlevélről bármikor jogosult elektronikus úton az rostas.viktor@rostasgepgyar.hu e-mail címre küldött üzenetében, illetve postai úton a 7362 Vásárosdombó, Rákóczi u. 19. címre küldött levelében leiratkozni.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések

Rostás KKT. minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. Rostás KKT. a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szánnak.

Rostás KKT. minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében

Rostás KKT. időnként frissítheti a szolgáltatásával kapcsolatos Adatkezelési tájékoztatóját. Jelentősebb módosítás, jogszabályi változás esetén a frissített Adatkezelési tájékoztató mellett értesítést is közzéteszünk webhelyünkön.

Vásárosdombó, 2022. március 07.